Dobrovoľníci

Celá činnosť našej organizácie je postavená na aktívnej práci dobrovoľníkov.

Kto je vlastne dobrovoľník v našej organizácii? Sú to predovšetkým vedúci ZK, ktorí nezištne vytvárajú a realizujú výchovno-vzdelávacie programy pre našich členov. Ďalej sú to mladí ľudia, ktorí sa pod patronátom vedúcich ZK spolupodieľajú na realizácii pravidelnej činnosti a nepravidelných aktivít.

Význam a potrebu dobrovoľníckej činnosti propagujeme na otvorených podujatiach a nepravidelných aktivitách ZK. Práve spomedzi účastníkov hľadáme osoby, ktoré by nám chceli pomôcť pri realizácii našich aktivít. Dobrovoľníkov získavame aj z radou učiteľov, aktívnych členov a účastníkov podujatí. Niektorí prichádzajú do organizácie už mot ivovaní, iných však motivujeme možnosť ou odborného rastu prostredníctvom našich vzdelávacích podujatí.

Veľmi dôležitou súčasťou je vzdelávanie dobrovoľníkov. Mnoho mladých ľudí prichádza s nadšením a chuťou, ale po čase vyčerpajú nápady a potrebujú novú inšpiráciu. V tomt o im pomôžu naše školenia, ktoré sú zároveň prevenciou pred syndrómom vyhorenia.

Vzdelávacie aktivity smerujúce k mladým vedúcim, mládežníckym vedúcim a pracovníkom s mládežou /v terminológii našej organizácie označovaní ako - dobrovoľníci, inštruktori pre pobytové podujatia, dobrovoľný aktív, lídri - vedúci ZK/ by sme mohli rozdeliť do dvoch oblastí:

  • Vzdelávaco – metodická
  • Motivačná

 

Vzdelávanie dobrovoľného aktívu realizujeme :

  1. V rámci našej organizácie
  2. Účasťou na školeniach iných organizácií

Školenia realizované našou organizáciou majú už dlhoročnú tradíciu a odzrkadľujú rozvoj organizácie. Neustály nárast finančných nárokov nás však v záujme zachovania kvality núti k obmedzeniu ich počtu.

Samotné školenia realizované našou organizáciou môžeme rozdeliť na dve skupiny:

  • Rozvoj zručností vo voľnočasových aktivitách. Ide predovšetkým o zvyšovanie znalostí našich inštruktorov pre pobytové podujatia v oblasti hier, netradičných športových aktivít, psychológie a rétoriky.

 

  • Odborné vzdelávanie. V tomto prípade ide predovštkým o vzdelávanie vedúcich základných kolektívov a vedúcich podujatí z oblasti ekonomiky a práva. V neposlednom rade sa venujeme aj foundresingu.Vzdelávanie lídrov – vedúcich ZK a ich zástupcov je vyššia fáza nášho odborného vzdelávaia.

           Ide o výuku písania a predkladania projektov svojej činnosti tzv. projektový cyklus. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

  

Každému školeniu predchádza stretnutie školiteľov, kde sa pripravuje program a metodické materiály. V záujme šetrenia finančných prostriedkov prebiehajú stretnutia v súkromí jednotlivých členov školiteľského tímu. Okrem uvedených školení sa naši dobrovoľníci zúčastnili na kurzoch, ktoré organizovali iné neziskové organizácie alebo firmy.

Po školení naša pomoc ZK IMA nekončí. Poskytujeme im  informácie o nových nadáciách a fondoch, zmenách v grantových programoch ministerstiev školstva, kultúry a práce a soc. vecí. V neposlednom rade konzultujeme so ZK IMA ich nové projekty, dávame tipy na ich vylepšenie a odkiaľ by sa dali finančne zabezpečiť.

Dobrovoľnícka služba je už formalizovaná aktivita. Do dnešnej doby sme realizovali v rámci programu Mládež a Mládež v akcii niekoľko hostiteľských projektov, v rámci ktorých sme privítali dobrovoľníkov z iných krajín EÚ

/Fínsko, Nemecko.../. Oveľa viac našich dobrovoľníkov sme však vyslali do krajín EÚ /Nemecko, Dánsko.../ aj mimo ňu /Arménsko/.

Najradšej realizujú dobrovoľnícku činnosť mladí ľudia pre ďalších mladých. Ide hlavne o tradičné aj netradičné športové aktivity, splavy, lyžovačky, horolezecké školy, cyklotúry... Veľmi úspešne sa nám darí aktivizovať mladých dobrovoľníkov aj v oblasti práce so zdravotne postihnutými a s rómskou populáciou. Aktivity so zdravotne postihnutými realizujú napríklad ZK z Prešova a Košíc, ktoré sa venujú netradičnému športu boccia, ktorý špeciálne upravili pre ťažko telesne postihnutých.

Silný tím dobrovoľníkov máme v Bratislave. Aktívne zapája do abilympijského hnutia – prezentácie pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých a do pobytových podujatí s účasťou zdravotne postihnutých.

 

Vrátiť sa späť