Kde sme

Regionálne aktivity, realizované prostredníctvom základných kolektívov (ďalej ZK), tvoria základ činnosti organizácie. ZK majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a finančných prostriedkoch.

Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Pod pravidelnou a preukázateľnou činnosťou sa rozumie činnosť v základnom kolektíve vykonávanou opakovane v určitom časovom období (najmenej 12-krát ročne). Na pravidelnej činnosti základného kolektívu sa zúčastňuje najmenej 8 členov vo veku do 30 rokov vrátane. V rámci svojho pôsobenia rokuje s miestnou správou a štátnymi orgánmi. Činnosť našich ZK IMA podporujeme v rámci nášho vnútorného grantového systému.

Dve alebo viaceré ZK IMA sa môžu združovať do oblastných koordinačných centier IMA (ďalej len OKC).

Pokračovať

pixel

Vrátiť sa späť