Naša činnosť v oblasti sociálneho vylúčenia

           Začleňovanie sociálnych skupín výrazne ovplyvňujú stereotypy spoločnosti. Pokiaľ zdravotne postihnutých väčšinová populácia skôr ľutuje, chudobných skôr vníma ako osobné zlyhanie jednotlivcov a rómsku časť obyvateľstva ako osoby s nezáujmom o prácu a dôstojný život.

            Prvá činnosť v oblasti integrácie postihnutých sa datuje od vzniku organizácie. V rámci spolupráce so Zväzom telesne postihnutej mládeže sme realizovali množstvo podujatí s účasťou zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených mladých ľudí. Hlavne v období po roku 1989, keď sa začali v spoločnosti verejne objavovať prví telesne postihnutí, bolo potrebné „prelamovať “ psychické bariéry a predsudky voči tejto skupine ľudí. Za pomoci aktivít zážitkovej pedagogiky sa nám to u mladých ľudí darí aj vďaka tomu, že mládež je prístupnejšia zmenám a novým trendom.

Máme vytvorený priestor na to, aby čelnom našej organizácie mohol byť aj zdravotne postihnutý jedinec. Občas sa vyskytne problém u nových členov, ako pristupovať k takémuto jedincovi, ale práve príklad starších členov a vedúceho ZK navedie mladých ľudí k tomu, že zdravotne postihnutý nepotrebuje ľútosť, ale pomoc v prekonávaní prekážok, kde si skutočne nedokáže pomôcť sám. Ale nechce byť na príťaž, má záujem byť rovnako nezávislý ako každý iný jedinec. Preto sme učili zdravých mladých ľudí, aby k postihnutým pristupovali ako k hocijakému inému zdravému kamarátovi. Môže až tragikomicky vyzerať napríklad výzva „Pobehnime, aby sme ich dobehli!“ zdravého mladého človeka k vozičkárovi. Ale pre postihnutého to vo väčšine prípadov znamená potešenie, pretože vidí, že ho mladý človek vníma ako bežného človeka, s ktorým prichádza kdekoľvek do kontaktu a nie je len nejakým objektom súcitného priateľstva.

Naša činnosť v oblasti sociálneho vylúčenia, nie je zameraná len na zdravotne postihnutých.  Pracujeme s viacerými cieľovými skupinami:

 1. Mentálne postihnutá mládež:
  • v rámci podpory aktivít s touto skupinou ľudí sme podporovali  ich zapájanie do aktivít obce a spoločnosti,
  • napomáhali pri rozvoji ich sebaobslužných činností,
  • vzdelávali dobrovoľníkov pre prácu s touto skupinou postihnutých osôb,
  • prezentovať ich rozličnosť, ale aj prospešnosť pre spoločnosť    
 2. Zdravotne postihnutá mládež
  • integračné podujatia s účasťou zdravej aj postihnutej mládeže,
  • podpora aktivít, ktoré vysvetľujú našim členom potrebu zapájania zdravotne postihnutých do zdravej spoločnosti a motivujú ich pomáhať v tejto činnosti (účasť na zbierkach, happeningy, prezentácia výsledkov...),
  • aktívne sa zapájať do aktivít abilympijského hnutia.
 3. Sociálne a geograficky znevýhodnená mládež:
  • sociálne a geograficky znevýhodnená mládež býva často vyčleňovaná. V rámci našej činnosti sa snažíme tieto deti a mládež viac integrovať a hľadať zdroje, aby sa mohli zúčastniť čo najviac podujatí,
  • naši vedúci pracujú na mapovaní  situácie v rodinách a škole, aby vedeli čo najlepšie intervenovať v prospech zdravého vývoja dieťaťa.

 1. Práca s rómskou populáciou:
  • na základe doterajších skúseností sme realizovali ďalšie  aktivity na zapájanie detí do činnosti ZK a ich vzdelávanie v oblasti hygienických návykov, spolunažívania, rozvoja ich daností,
  • v rámci vzdelávania mládeže a ich rodičov sme pokračovali v projektoch ako pestovanie poľnohospodárskych plodín, kurzy varenia, šitia, finančnej gramotnosti...,
  • dobré výsledky prezentujeme aj na verejnosti a v ďalších rómskych komunitách.

              

V rámci našej činnosti máme ZK (Prešov, Košice, Jahodná, Rohov, Šoporňa, Sobrance, Bežovce-Aktív...), ktoré špecializovane pracujú s postihnutou mládežou, alebo zapájajú zdravotne postihnutých do činnosti so zdravou mládežou. Niekoľko dobrovoľníkov je priamo z radov zdravotne postihnutých. 

           

            Pravidelnú činnosť dopĺňa množstvo integračných pobytov, ktoré napomáhajú začleňovanie zdravotne postihnutých do bežnej populácie. Z najzaujímavejších spomenieme integračný splav rieky Orava a M. Dunaj,  ples telesne postihnutej mládeže, potápanie, rekondičné pobyty ...

 

                                                                                                       

 Zaujímavou charitatívnou činnosťou sa môže pochváliť OKC Bežovce-Aktív, ktorý okrem priamej činnosti s postihnutou mládežou  sa rozhodol pomôcť pri zaobstaraní kompenzačných pomôcok (mechanické vozíky, dekubitné podložky, chodítka, barličky...). Opäť ich však prijímatelia nedostávajú zadarmo. Podmienkou je dobrovoľnícka činnosť ich samotných alebo priateľov z ich okolia. Darí sa nám týmto spôsobom aktivizovať mnohých mladých zdravotne postihnutých, ktorí  si mysleli, že sú iba na ťarchu, ale teraz vedia dokázať, že môžu byť komunite prospešní. Pôvodne regionálna aktivita sa pre veľký záujem rozšírila na celé Slovensko a jej propagácii napomáhajú aj ostatné ZK IMA. Doposiaľ získalo invalidné vozíky a kompenzačné pomôcky viac ako 1.450 postihnutých osôb.

Silný tím dobrovoľníkov máme v Bratislave – aktívne sa zapája do Abilympijského hnutia – prezentácie pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých.

Po zorganizovaní dvanástich celoslovenských (bulletiny) a účasti na šiestich celosvetových abilympiádach ( 1995 Perth - Austrália, 2000 Praha – ČR, 2003 New Delhy – India, 2007  Shizuok – Japonsko, 2011 Soul – J.Korea, 2016 Boredaux – Francúsko) určite netreba dokazovať, že na Slovensku máme v radoch postihnutých ľudí špecialistov v rôznych oblastiach, ktorí nielenže môžu konkurovať zdravým kolegom, ale nezriedka v istom zmysle aj tromfnú tých, čo neboli vystavení takej nepriazni osudu.

 

    

Niekoľko ZK pracuje s mentálne postihnutou mládežou (Sobrance, Jahodná, Šoporňa, Rohov...). Bez našich dobrovoľníkov by ich činnosť nemohla byť realizovaná. Získavame ich hlavne z radov hlboko sociálne cítiacich členov. V rámci pravidelnej činnosti sa snažíme napomáhať rozvoju zručností a nácviku samoobslužných činností tejto sociálnej skupiny, ktoré by napomáhalo aspoň čiastočnej samostatnosti a integrácii medzi zdravú populáciu. Z najzaujímavejších podujatí realizovaných môžeme spomenúť umelecko - divadelnú súťaž pre viac ako 200 mentálne postihnutých, kurz prvej pomoci, pobytové podujatia vo V. Tatrách, edukačný výlet do Čachtíc... V rámci medzinárodných aktivít sme napomáhali aj pri realizácii výmen s organizáciami z FR, NSR, Portugalska, Anglicka, Španielska a Holandska.

 

V Bežovciach, R. Sobote, Vranove, Sobranciach, H. Tesároch... aktívne pracujú dobrovoľníci aj s rómskou populáciou. Okrem pravidelnej činnosti v kultúrnej a športovej oblasti realizujeme aj niekoľko pobytových podujatí a zaujímavé vzdelávacie aktivity (úprava odevov po starších súrodencoch, ako variť zdravo a chutne, základná finančná gramotnosť,  pestovanie poľnohospodársky plodín......).

 

Aktívnou participáciou môžeme nazvať aj činnosť členov OKC Tomášičkári, ktorí sa každoročne zapájajú do kampane Dňa narcisov a pomáhajú vyberať príspevky pre Ligu proti rakovine, alebo darcovstva krvy.

 

OKC IMA Námestovo Brehy, realizuje so svojimi členmi už tretí rok zber kovového šrotu, z ktorého výťažok darujú telesne postihnutému spolužiakovi, ako príspevok na jeho rehabilitáciu pri mori.

 

Všetkým kategóriám znevýhodnených mladých ľudí umožňujeme zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti. Pomáha im to uvedomiť si, že aj napriek svojmu znevýhodneniu môžu byť užitoční pre spoločnosť. Zároveň si však upevňujú sebavedomie, pocit spolupatričnosti a osožnosti pre spoločnosť.

Od vzniku našej organizácie máme snahu zapájať do aktivít ľudí z geograficky, sociálne či zdravotne znevýhodneného prostredia. Chceme, aby sa samostatne a nenútene zaradili do kolektívu, a snažíme sa ich z neho nevyčleňovať. Priamo ich zapájame do projektov, podujatí. Poskytujeme im potrebnú prípravu, podporu a pomoc. Motivujeme mladých ľudí na realizáciu projektov, nabádame ich, aby vyjadrili svoj názor, a patrične ich za to pochválime. Hlavným nástrojom je mot ivácia, osobný príklad, komunikácia a dobré medziľudské vzťahy.

Tým, že organizácia poskytuje možnosť bezplatne sa zúčastňovať pravidelných stretnutí a niektorých podujatí, môžu sa do aktivít zapájať aj členovia zo sociálne nezvýhodneného prostredia, a je to aj jediná možnosť , kde sa tieto deti môžu realizovať. Zároveň tu máme možnosť pôsobiť aj na ich rodičov a t iež ich zapájať do činnosti. Naša organizácia poskytuje priestor na zapojenie sa do aktivít nielen pre členov, ale aj pre mnoho detí zo znevýhodneného prostredia, ak prejavia záujem.

 

Vrátiť sa späť