O nás

V roku 1992 sa stretli nadšenci so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorí sa rozhodli, že vyplnia medzery v pravidelnom organizovaní voľného času mladých ľudí. Tak vznikla IIdeálna Mládežnícka Aktivita ( ďalej len IMA )

IMA je nezávislé občianske združenie mladých ľudí bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a náboženského vyznania.

IMA pôsobí na celom území SR, sídlom je Bratislava. IMA vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov a v súlade s Chartou ľudských práv, princípmi humanity a demokracie, Ústavou a zákonmi SR a v zahraničí.

Cieľom IMA je pomôcť mládeži pri využívaní voľného času, viesť mládež k nekonzumnému spôsobu života. IMA chce prispievať k rozšíreniu kontaktov so zahraničnými partnermi s cieľom zvýšenia informovanosti mladých ľudí o formách života v ostatných demokratických krajinách.

Medzi hlavné metódy, ktoré sú pravidelne uplatňované v činnosti organizácie je hra, prostredníctvom ktorej sa snažíme ukázať ml. ľuďom, že existujú ľudia okolo nich, ktorí si dokážu vážiť ozajstné ľudské hodnoty v protiklade s bezcieľnym blúdením po nie vždy bezpečných uliciach. Nenásilnou formou sa snažíme o to, aby naši členovia a účastníci podujatí spoznali samých seba,  osvojili si nové zručnosti, vedomosti, spoznali nových priateľov, nové prostredie a na základe tejto informácie našli svoje sebavedomie, ideály a životné ciele, ktoré chcú vďaka svojim schopnostiam dosiahnuť. V súčasnej dobe je táto činnosť nazývaná aj ako neformálne vzdelávanie.

Miestne aktivity v regiónoch tvoria základ činnosti organizácie. Realizujú ju ZK (základné kolektívy), ktoré majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a svojich finančných prostriedkoch.

Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Máme ZK, ktoré ponúkajú deťom a mládeži aktivity smerované výhradne do určitej oblasti, ako šport, kultúra, tvorivosť, bádanie a vynálezcovstvo, rozvoj duševných hodnôt alebo jazykových zručností. Ale sú aj také ZK, ktoré sa snažia ovplyvňovať rozvoj detí a mládeže vo všetkých oblastiach súčasne, čiže sa venujú športu aj kultúrnym či tvorivým aktivitám s cieľom napomáhať komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka.

Aktivity organizácie sú od vzniku dosť pestré.  Tábory zamerané na záchranu kult. pamiatok či nezištnú pomoc pri ochrane prírody, spestrené bohatým programom, „adrenalinove“ športové aktivity na horách – skalolezectvo, vysokohorská turistika, na vode, alebo pod vodou – splavy, potápanie, zimné aktivity – lyžovačky, zimné hrebeňové prechody...   Činnosti organizácie bola od začiatku spätá aj s integračnými aktivitami so zdravotne postihnutými.

Zakladajúci dobrovoľníci postupne „odrástli“ a bolo potrebné vychovať generáciu nových dobrovoľníkov. Za týmto účelom sme vytvorili  systém vzdelávania.

V rámci nadnárodných aktivít je naším cieľom prispievať k rozšíreniu kontaktov so zahraničnými partnermi so zameraním na interkulturálne učenie  a porozumenie medzi ml. ľuďmi.

Na podporu činnosti  dobrovoľníkov  vydávame informačné brožúry a metodické publikácie.

 

Výročné správy za posledné štyri roky:

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014
 

Stanovy

Stanovy
Dodatok k stanovám

Vrátiť sa späť