Ako vytvoriť základný kolektív

Miestne aktivity v regiónoch tvoria základ činnosti organizácie. Realizujú ju ZK (základné kolektívy), ktoré majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a svojich finančných prostriedkoch.

Podrobné kroky ako vytvoriť Základný kolektív IMA a získať podporu nájdete v grantovom programe IMA pre nové Základné kolektívy.

Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Pod pravidelnou a preukázateľnou činnosťou sa rozumie činnosť v základnom kolektíve vykonávanou opakovane v určitom časovom období (najmenej 12x ročne). Na pravidelnej činnosti základného kolektívu sa zúčastňuje najmenej 8 členov vo veku do 30 rokov vrátane.

V rámci svojho pôsobenia rokuje s miestnou správou a štátnymi orgánmi.

Činnosť našich ZK IMA podporujeme v rámci nášho vnútorného grantového systému.

Dve alebo viaceré ZK IMA sa môžu združovať do  Oblastných koordinačných centier IMA (ďalej len OKC/). Výhodou tohto zoskupenia je, že zmluva o poskytnutí dotácie sa uzatvára s OKC a následne je vedená len jedna ekonomická evidencia. Zároveň strategické plánovanie výdajov umožňuje efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov v podobe množstevných zliav alebo koncipovania výšky výdavkov pre jednotlivé ZK podľa dohodnutého výchovného a rozvojového cieľa na daný rok. V neposlednom rade OKC má širší dosah na oslovenie sponzorov a nadácií, ktorým dokážeme ponúknuť širokú paletu činností svojich ZK.

Verejnosť často vníma prácu s deťmi ako vypĺňanie voľného času. Naša činnosť má však širší rozmer.  Ponúkame totiž našim členom príležitosť niečo nové sa naučiť alebo overiť si teoretické poznatky v praxi. Táto výchovná činnosť sa dá zhrnúť pod pojem „Neformálne vzdelávanie“.

Máme ZK , ktoré ponúkajú deťom  a mládeži aktivity smerované výhradne do určitej oblasti, ako sú šport, kultúra, tvorivosť, bádanie a vynaliezanie, rozvoj duševných hodnôt alebo jazykových zručností. Ale sú aj ZK, ktoré sa snažia ovplyvňovať rozvoj detí a mládeže vo všetkých oblastiach súčasne, čiže sa venujú športu aj kultúrnym či tvorivým aktivitám s cieľom napomáhať komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka.

Medzi veľmi obľúbené aktivity patria pobyty pre deti a  mládež, v ktorých využívame poznatky z  tzv. zážitkovej pedagogiky. Niekoľko pobytov sme zamerali aj na  žiakov stredných škôl, pre ktorých pripravujeme päť až desaťdňové pobyty. Ich účelom je vzájomné spoznanie sa, tvorba dobrého kolektívu, zblíženie sa s triednym učiteľom a odhalenie vlastností, ktoré sa v škole neprejavujú. Niekedy desať dní nahradí niekoľkomesačné trápenie a hľadanie vzájomného porozumenia v školskom prostredí.

Súčasťou regionálnych aktivít sú aj nepravidelné podujatia, ktoré realizujú ZK alebo OKC v oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje pravidelná činnosť. Ide o rôzne podujatia športovo-kultúrneho  charakteru so zameraním na atraktívne využívanie voľného času detí a mladých ľudí (MDD, Mikuláš, stavanie mája, vianočné posedenia, cesta rozprávkovým lesom, karnevaly, zábavne športové a kultúrne podujatia). Všetky podujatia nielenže prinášajú radosť a potešenie, ale deti a mládež sa pri nich naučia mnohým novým zručnostiam, pochopia pojem tolerancie, dokážu vnímať rozličnosti a akceptovať ich. 

Vrátiť sa späť