2% z dane

 

Vážení účastníci, milí kamaráti, drahí podporovatelia,

        Úvodom vám želám všetko dobré do nového roku a verím, že sa aj v roku 2020 spolu zabavíme na mnohých podujatiach. Pripravujeme opäť množstvo splavov, lezeckých aktivít, rozvíjame na Slovensku nový šport Kin-ball, pomáhame zdravotne postihnutým a realizujeme množstvo ďalších aktivít.

Aby sme naše aktivity mohli realizovať a ďalej rozvíjať činnosť organizácie  chcel by som vás požiadať o darovanie 2% z dane (alebo 3% ak ste ako dobrovoľník odpracovali v roku 2019 minimálne 40 hodín) .

UPOZORŇUJEME, že odlišnosť  nášho súčasného  sídla a adresy organizácie vo formulároch na poukázanie 2 % je v poriadku. V čase notárskej registrácie na 2 % sme mali ešte staré sídlo, preto ho musíme vo formulároch aj daňových priznaniach uvádzať vo forme, v akej je v notárskej zápisnici. Zmena bude až pri registrácii 2 % na ďalší rok.

AKO NA TO:

Fyzické osoby

Zákon o dobrovoľníctve umožňuje osobám, ktoré vykonávali dobrovoľnícku činnosť v počte minimálne 40 hodín a predložili o tom potvrdenie, možnosť darovať až 3 % dane z príjmov. Podmienkou je pripojiť k vyhláseniu s potvrdením o zaplatenej dani  POTVRDENIE o výkone dobrovoľníckej činnosti. 3 % z dane môžu darovať aj fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie. Musia však k nemu rovnako pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie Vám pripraví vedúci ZK IMA, s ktorým ste v danom roku spolupracovali.

 

A tu sú inštrukcie, ako postupovať ďalej.

Zamestnanc.

1. Najneskôr do 17. februára 2020 treba posledného zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania. Tento zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov (nezabudnite do 5. februára 2020 písomne požiadať ostatných zamestnávateľov o vystavenie Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti). Ak si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť a daňový bonus, môže požiadať o vykonanie zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

2. V Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v časti VII. je potrebné vyznačiť, že zamestnanec žiada o vystavenie potvrdenia na účely § 50.

3.  Z tohto potvrdenia každý zistí dátum zaplatenia dane (r. 26) a vypočíta si 2 % (3 %) zo  zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže v prospech našej organizácie poukázať prostredníctvom formuláru Vyhlásenie .. (.pdf - editovateľné) . Minimálna suma musí byť 3,- Eur.

4. Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane (pri 3 % aj s potvrdením o výkone dobrovoľníckej činnosti) doručte (poštou, prípadne osobne) do 30. apríla 2020 na ľubovoľný daňový úrad. 

 

Fyzické  osoby, ktoré podávajú daňové priznanie  

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je priamo súčasťou daňového priznania - VIII. oddiel daňového priznania typu A a v XII. oddiel daňového priznania typu B.

Údaje o našej organizácii (uvádzané v riadku prijímateľ), ktoré potrebujete do daňového priznania, nájdete v priloženom Vyhlásení pre fyzické osoby v riadkoch 15 až 21.

2.  Fyzické osoby môžu poukázať 2 % (resp. 3 %, ak vykonávali dobrovoľnícku činnosť a majú potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) z dane v prospech iba 1 prijímateľa. Minimálna suma musí byť 3,- Eur.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie (a prípadné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) musia v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania, doručiť na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať daňový nedoplatok, povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.  

 

Právnické osoby

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je priamo súčasťou daňového priznania - VI. časť daňového priznania. Údaje o našej organizácii (uvádzané v riadku prijímateľ), ktoré potrebujete do daňového priznania, nájdete v priloženom Vyhlásení pre fyzické osoby v riadkoch 15 až 21.

2. Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 1 % viacerým prijímateľom, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

3. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane.

V prípade splnenia podmienky poskytnutia finančného daru najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 (do 31. marca 2020, prípadne neskôr, ak má firma odklad na podanie daňového priznania) najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov, je daňovník oprávnený vyhlásiť, že sa má poukázať podiel do výšky 2 % zaplatenej dane.

Ak neposkytne dar, môže poukázať iba 1 % zo zaplatenej dane.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie musí PO v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania, doručiť na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať daňový nedoplatok, povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.

 

Tlačivá

 

Vrátiť sa späť